OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych w Klubie Sportowym Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna

Ta informacja ma na celu poinformowanie klientów oraz podmiotów zainteresowanych o celu, zakresie podstawie prawnej, odbiorcach oraz kategoriach przetwarzanych danych osobowych, czasie ich przetwarzania oraz o przysługujących prawach osób których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych jest Klub Sportowym Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W naszym klubie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. To osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z ich przetwarzaniem oraz korzystaniem z praw jakie Państwu przysługują. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez adres e-mail: iod@stal1938.pl

ZABEZPIECZANIE DANYCH

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadzamy ocenę skutków dla ochrony danych uwzględniając w niej ryzyka związane z ich przetwarzaniem jak i ryzyka stosowanych przez nas zabezpieczeń.

Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej. Wyjątkiem są sytuacje, w których relacjonujemy wydarzenia sportowe. Materiały wideo oraz fotografie ilustrujące wydarzenia sportowe, a na których mogły zostać uwiecznione Państwa wizerunki – lecz wyłącznie na zasadzie krajobrazu – tła, mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej, profilu Facebookowym, Instagramie. Mogą z tych materiałów korzystać także media. W żadnym z tych wypadków osoby zajmujące się wykonywaniem zdjęć czy materiałów wideo nie wykonują ich Państwu, na pierwszym planie, tak by umożliwić identyfikację.

KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I CEL DLA KTÓREGO JE PRZETWARZAMY

W związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu

Dane te przetwarzamy w celu realizacji umów, na podstawie i w zakresie zawartych umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po ich zakończeniu.

 1. Dane osób, które chcą zawrzeć umowę ze Spółką

Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.

 1. Dane podmiotów z którymi współpracujemy

Dane te przetwarzamy w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zamówień publicznych zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami na podstawie zawartych umów. Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jej zakończeniu, nie której niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie).

 1. Dane kontrahentów

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa

o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres pięciu lat

 1. Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak kodeks pracy oraz zawartych z pracownikami umów i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane dotyczące kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie kodeksu pracy przetwarzamy je przez czas prowadzenia rekrutacji.

 1. Monitoring stadionowy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie przy ul. Hutniczej. Dostęp do zapisu wizyjnego mają jedynie nasi wykwalifikowani pracownicy lub w przypadku zaistnienia konieczności ustalenia sprawców niezgodnych z prawem – odpowiednie służby i organy prawa. Jeżeli nie doszło do zachowań niezgodnych z prawem zapis monitoringu jest kasowany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Okres przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej ulega przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjne. Podmioty te przetwarzając dane na podstawie zawartych z nami umów tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępnić możemy dane także podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo dostępu do Państwa danych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach prawem przewidzianych,

 • prawo do przenoszenia Państwa danych – otrzymania od nas Państwa danych osobowych

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądając abyśmy my je przesłali do innego administratora. Zrobimy to tylko gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo to przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Państwem.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAŃSTWA SPRAW

Aby skorzystać z praw Państwu przysługujących skontaktować możecie się Państwo ze Spółką na podany powyżej adres bądź z inspektorem pod adresem iod@stal1938.pl

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, celu w jakim przetwarzamy Państwa dane oraz od tego, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, w przypadku konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy Państwa o tym oraz o jego przyczynach. Poinformujemy Państwa także o jeśli wniosek nie będzie mógł być przez nas zrealizowany oraz o przyczynach odmowy jego realizacji.

Wnioski realizowane będą bez opłat w przypadku jednak, gdy będziecie Państwo chcieli uzyskać kolejne kopie danych możemy z tego tytułu pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

Wszystkie wspomniane powyżej zasady obowiązują do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.